บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านสู่ https://www.alvawater.com/th เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัทฯ) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ฉนั้น โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

ลิขสิทธิ์ และข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลและข่าวสารทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปถ่าย วีดีโอ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของบริษัทฯโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯก่อน บริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงใดๆการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

การใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการบริการ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลต่อไปในการเพิกถอนการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำอธิบายสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยทางบริษัทฯ การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถจำรหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณที่สอดคล้องกับส่วนนี้

 

การกรอกข้อมูลเข้าระบบ

1.เว็บไซต์ https://www.alvawater.com/th นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
2.การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ https://www.alvawater.com/th ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทะเบียนต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3.การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4.ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขใดๆ อาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งและทางอาญา

 

การขายและสั่งซื้อ

การใช้บริการเว็บไซต์ https://www.alvawater.com/th มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

 

 1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการครบถ้วนตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่าน เว็บไซต์ https://www.alvawater.com/th นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางอื่น หรือที่สาขาของบริษัทฯได้
 2. การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้)
 3. การซื้อสินค้า เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ หรืออุปกรณ์ต่างๆ บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้การรับประกัน คุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง
 4. ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ https://www.alvawater.com/th บริษัทฯ ได้รวมค่าบริการติดตั้งแล้ว
 5. งานบริการและการติดตั้งต้องอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น

 

การชำระค่าสินค้าและบริการ

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต VISA หรือ Master Card ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยระบบจะทำการเชื่อมต่อไปที่หน้ารับชำระเงินของธนาคารผู้ให้บริการ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน

 

การจัดส่งสินค้า

การใช้เว็บไซต์นี้และการส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้รวมถึงประกาศเพื่อปกป้องข้อมูล

1.บริการฯจัดส่งสินค้า
• บริษัทฯจะทำการยืนยันการจัดส่งสินค้าแก่ท่านเมื่อท่านได้ทำการชำระเงิน (ตามเงื่อนไข การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ) และทางบริษัทฯได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
• การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับ

2.ประเภทของสินค้านั้นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
• สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
• ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
• ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดเป็น สินค้าที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากวันที่บริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งบริษัทฯโดยผ่านทาง Call Center 02-381-5115 ทันที
• เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center 02-381-5115 ทันทีก่อนรับสินค้า

3.ค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ
ไม่คิดค่าบริการการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าตามระยะทางจากสาขาที่อยู่ใกล้ปลายทางที่สุด

หมายเหตุ:

 

 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทย อยู่ระหว่างเวลาทำการปกติของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่บริษัทฯประกาศกำหนด

 

 • กรณีท่านไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้า โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ท่านต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาทต่อครั้ง

 

 • ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การคืนสินค้า

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไป และบริษัทฯ ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าสินค้าที่ถูกส่งจากคลังสินค้านั้นถูกต้องและได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างสมบุรณ์ เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ท่านจะต้องทำการตรวจสอบโดยทันทีพร้อมใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทันที และฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ จะทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อท่านน้อยที่สุด แต่หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดหีบห่อและที่ยังอยู่ในสภาพเดิมและอยู่ในสภาพยังไม่ได้ใช้งานได้ บริษัทฯ จะยอมรับคืนเฉพาะสินค้าที่ยังอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่จัดส่งเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า หรือสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับที่โฆษณา กรุณานำสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินมาที่สาขา หรือบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อสินค้า

 

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น บริษัทฯ มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา และหากบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระไว้ภายใน 7-15 วันนับจากวันที่ได้ทำการยกเลิกรายการ ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย

 

การสิ้นสุด

ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญ เมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์ https://www.alvawater.com/th หรือ ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือ ระหว่างการดำเนินการซื้อของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทาง บริษัทฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

 

กฏ กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บไซต์

 

 1. เมื่อท่านใช้แอพพลิเคชั่นอื่นที่อยู่บนเว็ปไซต์นี้ แอพพลิเคชั่นนั้นอาจขออนุญาตท่านเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูล ของท่าน รวมทั้งเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้อื่นแชร์กับท่าน ข้อตกลงที่ท่านมีกับแอพพลิเคชั่นนั้นจะเป็นตัวกำหนดระหว่าง ท่านกับแอพพลิเคชั่นนั้นว่าแอพพลิเคชั่นสามารถใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูลนั้นได้อย่างไร บริษัทฯ จะไม่ได้มีส่วนรับทราบแต่ประการใด
 2. เมื่อท่านได้เผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลโดยการใช้การตั้งค่าสาธารณะ นั่นหมายความว่าท่านอนุญาตให้ทุกคน รวมทั้งคนนอกเข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้นตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับท่าน
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

 

 • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด
  คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลภายนอก
 • การนำเสนอ เผยแพร่
  ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
 • การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส
  ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลภายนอก
 • กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าคอมพิวเตอร์
  และ/หรือกฎหมายอื่นๆแห่งประเทศไทยหรือ นานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
  หรือบุคคลภายนอก
 • การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา
  หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อ จะแข่งขันกับบริษัทฯ
  หรือแย่งลูกค้าของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ยินดีรับฟังคำติชมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ของท่าน และบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากคำติชมหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้นได้โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ
  ที่ต้องตอบแทนให้ท่านสำหรับข้อมูลดังกล่าว

 

ความเป็นส่วนตัว/ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ส่งมอบให้ทางบริษัทฯทางอินเตอร์เน็ต
จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของ admin ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ
และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด
อนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป
หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย
หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำ ดังกล่าว

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน
จะมีส่วนสำคัญในการนำเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่บริษัทฯ
จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน
อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาในภายหน้า
เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้
ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

อนึ่งเว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทำการสำรวจเป็นระยะๆ
เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
สำหรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบสั่งซื้อสินค้า และบริการจากเว็บไซต์
ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการสำรวจที่จะมีขึ้นนั้นหรือไม่ก็ได้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวท่านเอง

ในบางโอกาสบริษัทฯ จะจัดส่งอีเมล์
เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้า
การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้
ขณะทำการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ
ทางอีเมล์เช่นกัน